Logo

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ EĞİTİM VAKFI

YURTLARI İKTİSADİ İŞLETMESİ

ERZURUM ŞUBESİ

İHALE İLANI

 

Temizlik Hizmetinin  Malzemesi İle Alımı İşi, Pazarlık Usulü (Açık Eksiltme) ile İhale edilecektir.

 

1-İdarenin  
a) Adı :TSK Eğitim Vakfı Yurtları İkt.İşl.Erzurum Şubesi
b) Adresi :Rabiaana Mah. Aliravi Cad.No:27 / ERZURUM
c) Telefon ve Faks Numarası  

:0442 213 85 03  – 0442 214 07 98

 

2-İhale konusu hizmetin  
a) Niteliği, Türü ve Miktarı :İdarenin bina,tesis,müştemilatının (iç ve dış) her türlü temizliğinin (hijyenik olarak) araç,gereç ve temizlik maddeleri yükleniciye ait olacak şekilde temizlik hizmetinin yapılmasıdır.
b) Yapılacağı Yer :Erzurum Şubesi.
c) İşin Süresi  

:15 ŞUBAT  2017  –  30 EYLÜL 2017

 

3-İhalenin  
a) Yapılacağı yer  

:Erzurum Şubesi.

 

b) Tarih ve Saati  

:03 ŞUBAT  2017, Saat 11:00’de

 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler, yeterlik değerlendirmesi kriterleri, teklif ve sözleşme türü ile tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında açıklanmış olup, İdarenin adresinde görülebilir ve/veya 50,00 TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
5-Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar İdareye elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
6-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
7-İdare 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihalede kendi iç mevzuatı uygulanacaktır.