Logo

ÖĞRENCİ YURTLARINDAN YARARLANMA KOŞULLARI

Öğrenci yurtlarından yararlanma koşullarında aranan tek kriter personelin aldığı puandır. Şehitlerimizin emaneti çocuklarımız, öncelikli ve ücretsiz olarak öğrenci yurtlarımızdan faydalanmaktadır.

ÖNCELİK PUANLAMA ÇİZELGESİ

Öncelik sırası içinde aşağıdaki öncelik puanlarına göre sıralama yapılır. Eşit şartlarda ve eşit puanlama durumlarında müracaat tarihi önde olanlara öncelik verilir. Müracaat tarihi de aynı olanlarda kura yöntemine başvurulur.

» Vakıf Yurtlarından;Yüksek Öğreniminde Bulunan;
1. Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görevli Subay, İstisnai Memur, Astsubay, Sivil Memur, Uzman Jandarmalar ve Uzman Erbaşlar ile Erbaş / Erlerden şehit olanların çocukları,
2. TSK’da görevli muvazzaf Subay, İstisnai Memur, Astsubay, Sivil Memur, Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşların çocukları,
3. Türk Silâhlı Kuvvetlerinden emekli Subay, İstisnai Memur, Astsubay, Sivil Memur, Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşların çocukları,
4.Türk Silâhlı kuvvetlerinde görevli Subay, İstisnai Memur, Astsubay, Sivil Memur, Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşların kardeşleri,
5.TSK’da görevli muvazzaf Subay, İstisnai Memur, Astsubay, Sivil Memur, Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşların kardeşleri,
6. Türk Silâhlı Kuvvetlerinden emekli Subay, İstisnai Memur, Astsubay, Sivil Memur, Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşların kardeşleri,
7. İlk altı bentte belirtilen çocukların yurda yerleşmesinden sonra boş yer kalması halinde her yıl yeniden değerlendirilmek kaydı ile,
(a) TSK’da görevli ve emekli işçi çocukları ve kardeşleri,
(b) TSK’da görevli ve TSK’dan emekli subay, istisnai memur, astsubay, sivil memur, uzman jandarma ve uzman erbaşların 2’nci ve 3’üncü derece kan ve sıhri hısımları,
c) Yukarıda belirtilenlerin yüksek lisans yapan çocukları,
(ç) Diğer öğrenciler.

» Öğrencilerin Vakıf yurtlarından yararlanmalarında değerlendirmeye alınan özel koşulları şunlardır;
»Yüksek öğrenim yapan öğrencinin, velisinin görev yaptığı ilde bulunan bir yurtta kalabilmesi için;
» Velinin eşinin vefat etmiş olması,
» Velinin eşinden boşanmış olması ,
» Velinin eşinin sağlık durumunun görev yerinde bulunmasına engel olduğunun Sağlık Kurulu Raporu ile belgelenmesi,
» Velinin sağlık durumu veya görev nedeni ile eşi ile birlikte en az altı ay süre ile yurt dışına çıkmak zorunda olduğunun belgelenmesi,
» Büyük şehirlerde (Ankara, İstanbul) merkezden uzaktaki her hangi bir yerleşim yerinde oturan ve öğretim kurumuna ulaşımının zaman ve mesafe bakımından zor olduğunun açıkça belli olması gerekir.

» Öğrencilerin yurtlardan yararlanabilmesi için aşağıdaki koşulları taşıması gereklidir.

»Yüksek öğrenim öğrencisi olmak,
»Kayıt yenilemesi ve yeni kayıt yapılacak öğretim yılının 01 EKİM tarihinde 28 yaşından gün almamış olmak koşulu ile 27 yaşından büyük, 15 yaşından küçük olmamak,
» Evli olmamak,
» Herhangi bir suçtan hükümlü olmamak,
» Herhangi bir işte tam gün çalışmıyor olmak,( Yüksek lisans öğrenimindeki, Tıp fakültelerinde ihtisas yapanlar ile hakim, savcılık ve avukatlık stajı yapanlar hariç)
» Disiplinsizlik ve diğer nedenler ile istifade ettiği yurttan daha önce ilişiği kesilmiş olmamak,
» Herhangi bir nedenle öğrencilikle ilişiği kesilmemiş olmak,
» Sağlık durumunun toplu yerlerde yaşamaya elverişli olduğunu sağlık kuruluşlarından alacağı bir raporla belgelemek,
» Vakıf Yurtları dışındaki, Resmî ve Özel Kuruluşların yurtlarından çıkarma cezası almamış olmak,
»Yüz kızartıcı suçlar ve ideolojik faaliyetleri nedeni ile tutuklanmış olmaması gereklidir.

YURT AİDATI VE DEPOZİTO

Öğrenci velileri tarafından ödenmesi gereken öğretim dönemi(01 EKİM-30 HAZİRAN) aidatı ve depozito miktarı, her yıl Vakıf Yönetim Kurulunca tespit edilir. Tahsisleri Yurt Müdürlüklerince yapılacağından oda tercihleri Yurda kayıt esnasında yapılacaktır.

Depozito tutarı olarak 250,00 TL. alınacaktır. (Bir defaya mahsus alınır, öğrenciye öğretim yılı sonunda iade edilir.)

NOT: Dönem içerisinde yazılı koşullar haricinde yurttan çıkış yapan öğrencilere aidat iadesi yapılmayacaktır.

AİDAT DÖNEMİ, AİDATIN ÖDENME ŞEKİL VE ZAMANI

         Öğrenciden 01 EKİM – 30 HAZİRAN dönemi için barınma ücreti, peşin veya kredi kartına taksitle alınır.
        a. Eylül ayı içerisinde, geçici kayıt kabul komisyonunca onaylanan listeye göre Vakıf Genel Müdürlüğünce yapılan ilk tahsis ve sonraki gruplardaki tahsislerde kimlikleri bulunan yeni kayıt öğrencileri kendilerine verilen süre içerisinde, kayıt yenileme öğrencileri ise en geç 31 TEMMUZ akşamına kadar Yurt İktisadi İşletme Müdürlüklerine ödemelerini yaparak kesin kayıtlarını tamamlamış olurlar. 01 EKİM-30 HAZİRAN dönemine ait yurt aidatını veliler peşin ya da kredi kartına taksit yaptırmak suretiyle ödeyebilirler. EYLÜL ayı içerisinde kaydını yaptırıp yurtta kalan öğrenciden belirlenen konaklama ücreti peşin alınır. Kaydını yaptıran ancak yurtta kalmayan öğrenciden EYLÜL ayı için herhangi bir ücret alınmaz.
Yurtların açıldığı 01 EKİM tarihinden itibaren, yurtta kalıp kalmadığına bakılmaksızın yeni kayıt öğrencileri ile kayıt yenileme öğrencilerinden öğretim dönemine ait aidatları peşin ya da kredi kartına taksit yapmak suretiyle alınır.
01 EKİM’den sonraki günlerde yapılacak tahsislerde; yurda kaydını yaptıracak öğrencinin yurt aidatı, kaydının yapıldığı günden itibaren öğretim dönemi sonuna kadar olan süre için peşin ya da kredi kartına taksit yapmak suretiyle tahsil edilir. (Bu süre için tahsil edilecek aidat miktarı; öğrencinin kaydının yapıldığı günden itibaren 30 HAZİRAN tarihine kadar geçen sürenin toplam gün sayısı ile 1/270 aidatın çarpımı suretiyle bulunur.)   

           b. Kredi kartı ile barınma ücreti ödemelerinde; maksimum 6 taksit, ayrıca yıl içerisinde girilmesi halinde ise en son taksit sayısı müteakip EYLÜL ayı olacak şekilde taksitlendirme yapılır.

BARINMA ÜCRETİ İADESİ VE TAM ÜCRET ALINMAYACAK HALLER :
    a. Kuruma kayıt yaptıran öğrencilerden 15 Eylül tarihine kadar kurumdan ayrılanlardan hizmet sunum taahhütnamesinde belirlenen yıllık barınma hizmeti ücretinin %10’u, 15 Eylül ve sonrasında ayrılanlardan ise barınma hizmeti aldığı aylar ve içinde bulunulan ayın ücretinin tamamı ve kalan aylara ait barınma hizmeti ücretinin %30’u alınır. Bu öğrencilere depozitoları ile peşin ödeme yapılan hallerde bu fıkraya göre hesaplanacak ücret mahsup edilerek geriye kalan tutar bir ay içinde iade edilir ve hizmet sunum taahhütnamesi feshedilir. Aylık barınma hizmeti ücreti, hizmet sunum taahhütnamesinde belirlenen yıllık barınma hizmeti ücretinin hizmet sunulmak üzere belirlenen ay sayısına bölünmesi ile tespit edilir.

Kurumun öğrencinin güvenliğini sağlamaması veya barınma hizmetine ilişkin hizmet sunum taahhütnamesinde yer alan yükümlülükleri yerine getirmemesi nedeniyle kurumdan ayrılan öğrenciye, depozitoları ile peşin ödeme yapılan hallerde kurumda barındığı aylara ait ücret mahsup edilerek geriye kalan tutar bir ay içerisinde iade edilir ve hizmet sunum taahhütnamesi feshedilir.

   b. Şehit çocuklarından (Lise ve yüksek öğrenim öğrencileri) yurtta kaldıkları süre (01 EKİM – 30 HAZİRAN) içerisinde aidat alınmaz.